Beleidsplan 2022 – 2023

Doelstelling van de stichting

Stichting Fluid Foundation streeft ernaar de creatieve geest te versterken in alle betrokkenen bij haar culturele projecten, door ervaringen en kansen te ontwikkelen, die deze toegevoegde waarde hebben voor zowel publiek als artiest. Als voortzetting hiervan richt zij zich op het vergroten van bewustzijn voor, en het breken van de grenzen van cross-overs in de muziek. De stichting streeft naar innovatie door hoofdzakelijk te werken in de periferieën van muzikale genres en streeft ernaar om kwalitatief gebruik te maken van multi- en interdisciplinariteit, waar passend.

Door middel van samenwerkingsverbanden wil de stichting bijdragen aan het gebied van educatie, door te investeren in talentontwikkeling, en het creëren van kansen om toegang te krijgen tot het werkveld.

De stichting spant zich ook in voor de sociale functie van kunst en muziek in onze maatschappij, wat de stichting motiveert om participatie van amateurs te promoten.

Stichting Fluid Foundation maakt fluïditeit haar kernprincipe, in de volgende interpretatie:

“Fluïditeit kan alle culturele en sociale grenzen oplossen; zowel in genre als discipline, zowel in context als locatie.”

Missie

Stichting Fluid Foundation versterkt de creatieve geest in alle betrokkenen bij haar culturele projecten, waardoor een mentaliteit in onze samenleving gestimuleerd wordt, die in staat is om nieuwe antwoorden te vinden voor nieuwe vragen in kunst en daarbuiten.

Visie

Stichting Fluid Foundation zal culturele uitingen leveren met muziek als spil, bereid om grenzen te breken, maar juist ook met die grenzen te werken. Wij kiezen met een vrijdenkende geest en waarderen diversiteit, gedreven door het doel van onze expressies.

Waarden

Significantie – Creativiteit – Innovatie – Connectiviteit – Inclusiviteit – Diversiteit
Respect voor mens, dier en aarde (klimaatneutraliteit, duurzaamheid)
Lokale, Nederlandse én Europese AmbassadeurDrie Takken

Stichting Fluid Foundation tracht haar doelen te bereiken
door haar werk te structureren in drie takken:

Fluid Orchestra

Fluid Festival

Fluid Borders

Fluid Orchestra

De stichting promoot cross-over- en/of interdisciplinaire orkest- of ensembleprojecten onder de naam Fluid Orchestra, en educatieve orkest- of ensembleprojecten onder alternatieve namen, waaronder de naam Fringe Orchestra wordt gebruikt in de samenwerking met Conservatorium Maastricht.

Focuspunten:

 • het versterken van de creatieve geest in ons publiek
 • continu streven naar nieuwe wegen, vloeibaar in stijl en formatie
 • verkenning van de periferie van genres
 • op maat werk om tot uitdagende samenwerkingen te komen
 • er op uit om nieuwe chemie te creëren uit de fluïde kwaliteiten van muziek
 • bouwen van partnerschappen met educatieve instellingen en gemeenschappen, om te investeren in talentontwikkeling, en toegang te geven tot het werkveld, het ontwikkelen van netwerk en werkgelegenheid

www.fluidorchestra.com

Fluid Festival

Fluid Festival richt zich op 360°-festivalervaringen, die kunst als geheel omcirkelt met muziek als spil. Festivals kunnen de naam Fluid Festival dragen, of er kan voor alternatieve namen worden gekozen.

Focuspunten:

 • muziek van nu, kunst van nu, hedendaagse visie op traditie
 • interdisciplinair dialoog
 • platform waar gevestigde artiesten en nieuwe talenten elkaar ontmoeten
 • ontketenen van verschillende niveaus van actief luisteren en participatie in ons publiek
 • fluïde enscenering als basis voor gedeelde evenement ervaringen
 • geaard in Nederland, bouwer zijn van Europese identiteiten, omarming van diversiteit

www.fluidfestival.nl

Fluid Borders

Fluid Borders bouwt culturele projecten die grenzen overbrugt om kruisbestuiving te bereiken, zich richtend op begrenzingen in:

 • cultuur
 • filosofie
 • etniciteit
 • professionele velden, waaronder onderzoek
 • geografie
 • geschiedenis
 • kunst, waaronder muziek

Focuspunten:

 • het omarmen van diversiteit als het beeld van een geglobaliseerde wereld
 • het continue mengen en dialoog tussen en binnen disciplines als motto voor kunst; de kwintessens van menselijke expressie
 • het win-win relaties bouwen tussen velden die samenwerken binnen een project


Strategische Doelstelling

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het wekken van belangstelling voor het verlenen van steun aan Stichting Fluid Foundation als geheel of aan één of meer van haar drie takken Fluid Orchestra, Fluid Festival en Fluid Borders in het bijzonder;
 • het inzamelen van geldmiddelen; het benaderen van overheden, instellingen, bedrijven en particulieren in het kader van fondsenwerving, meer in het bijzonder ter verkrijging van subsidies, (periodieke) giften, donaties, sponsorbijdragen, erfstellingen, legaten en alle mogelijke andere baten;
 • het bevorderen en onderhouden van contacten met overheden (EU, rijk, provincie, gemeente) en alle mogelijke culturele instellingen en voorts met iedereen die de activiteiten van de stichting een warm hart toedraagt, tot in de haarvaten van de samenleving;
 • het ontwikkelen van samenwerkingen met overheden (EU, rijk, provincie, gemeente) en andere significante instellingen;
 • het stimuleren van concertbezoek en bezoek van aan de stichting verwante evenementen en gelegenheden;
 • het betrekken van andere sectoren van de samenleving via vrijwilligerswerk;
 • het streven naar de creatieve geest te versterken in alle betrokkenen bij haar culturele projecten, door ervaringen en kansen te ontwikkelen, die deze toegevoegde waarde hebben voor zowel publiek als artiest. Als voortzetting hiervan richt de stichting zich op het vergroten van bewustzijn voor, en het breken van de grenzen van cross-overs in de muziek;
 • te streven naar innovatie door hoofdzakelijk te werken in de periferieën van muzikale genres en streven naar kwalitatief gebruikmaken van multi- en interdisciplinariteit, waar passend;
 • het promoten van nieuw repertoire en opnieuw gearrangeerd bestaand repertoire;
 • het bijdragen aan het gebied van educatie door samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, die investeren in talentontwikkeling, en kansen creëren voor onder meer muziek- en kunststudenten en alumni om toegang te krijgen tot het werkveld;
 • het promoten van participatie van amateurs en het zich inzetten voor de sociale functie van kunst en muziek in onze maatschappij in de breedste zin van het woord.

In 2022-2023 richt de stichting zich ten minste op de uitwerking van en fondsenwerving voor Fluid Borders project Fight for Light. Dit project breekt muzikale grenzen door symfonische cross-overs tussen klassiek en jazz uit te brengen en uit te voeren. Geografisch beoogt het project grenzen te overschrijden door partners op te zoeken in Europa en zelfs daarbuiten. Het beoogt daarmee bij te dragen aan muziek in Nederland, Europa en zelfs daarbuiten. Op sociaal-cultureel vlak haalt het project jazzmusici de klassieke scene in en brengt het klassiek publiek in contact met jazzinvloeden. Beoogde partners zijn:

 • Jesse Passenier, Nederlandse componist en initiatiefnemer samen met Stichting Fluid Foundation
 • ADDA·SIMFÒNICA, Symfonieorkest Alicante, Spanje
 • Josep Vicent, artistiek leider en dirigent ADDA·SIMFÒNICA
 • Kari Ikonen, Finse jazzpianist
 • Vincent Houdijk, Nederlandse jazz & klassieke vibrafonist/marimbist
 • PARMA Recordings/Navona Records, muziekproducent en label, North Hampton, NH, USA
 • Donemus, uitgever composities

Daarnaast worden meer samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties verkend om het thema “Vechten voor Licht” nadrukkelijker in de aandacht te brengen en het project sterker te positioneren.

De opnames hebben reeds plaatsgevonden in december 2021 en de albumrelease vond plaats in oktober 2022. De beoogde uitvoeringsperiode is seizoen 24/25, met verkenning van hernemingen in de opvolgende seizoenen.